Sau nhiều nghiên cứu về tổ của loài chim làm tổ bằng nước bọt thì các nhà khoa học đã đưa ra kết luận về thành phần dinh dưỡng có trong tổ yến như sau:


Thành phần dinh dưỡng có trong tổ yến